A&O is de expert op het gebied van Civiel Management Openbare Ruimte.

Assetmanager

Functieprofiel

Onze A&O Assetmanager civiele techniek heeft een aantoonbare affiniteit met het beheer van de openbare ruimte. Als assetmanager houdt hij zich bezig binnen een breed taakveld binnen het civiele werkterrein. Daarbij ligt het accent op de volgende werkzaamheden:
 • het bijdragen aan de totstandkoming van een integraal beleid voor de openbare ruimte geïnitieerd door de beleidsadviseur
 • het opstellen (en tussentijds aanpassen) van beheerplannen met een looptijd van vier jaar op basis van het dan vastgestelde beleid
 • het opstellen van een onderhoudstrategie voor de kapitaalgoederen
 • het opstellen van noodzakelijke noodplannen en er voor zorgen dat de uitvoering daarvan is geborgd en wordt geëvalueerd
 • het opstellen van beknopte jaarrapportage
 • het zorg dragen dat onderhoud en projecten vanuit asset management tijdig worden aanbesteed
 • het bijhouden van een risicoregister met beheersmaatregelen en het regelmatig monitoren van de status van de beheersmaatregelen en het uitvoeren daarvan
 • het coördineren van het proces van aanbesteding, gunning en opdrachtverlening
 • het prognosticeren, bijhouden en monitoren van de uitgaven en verplichtingen
 • het monitoren van de gewenste kwaliteit (beeldkwaliteit, veiligheid, technische kwaliteit beschikbaarheid, functionaliteit, etc) van de kapitaalgoederen.
 • het prognosticeren en monitoren van areaalmutaties en zorg dragen dat de financiële consequenties worden vertaald naar de perspectiefnota en begroting
 • het zorg dragen voor de actuele, betrouwbare en complete informatie van de assets middels een digitaal beheersysteem (data op orde)
 • het fungeren als eerste aanspreekpunt voor het toegewezen beheerareaal
 • het verzorgen van de inbreng van de beheerdiscipline bij planontwikkeling en projecten in de openbare ruimte
 • het verzorgen van de afstemming met betrokken in- en externe partijen
Opleiding, Werkervaring
 • onze A&O Assetmanager heeft een civiel technische opleiding op Hbo-niveau
 • heeft minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van asset management
 • heeft minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar met een politieke-bestuurlijke organisatie
 • heeft een aantoonbare affiniteit met beheer openbare ruimte blijkend uit relevante werk ervaring
 • is VCA vol** gecertificeerd
Onze A&O Assetmanager civiele techniek bezit de hierna te noemen competenties:

Risicobewust
 • herkennen en erkennen van (onverwachte) hindernissen, gevaren en risico’s voor personen, organisaties en activiteiten in de organisatie en de markt
Communicatief
 • gesprekken verlopen efficiënt en duidelijk
 • past het taalgebruik aan op de situatie
 • kan goed luisteren, samenvatten en anticiperen
 • heeft een open houding, is een teamplayer
 • grijpt bij problemen tijdig in. Gaat, indien nodig moeilijke gesprekken niet uit de weg
 • zorgt, indien nodig, voor tijdige terugkoppeling aan Asset Managers en andere collega’s
Proactief en Zelfstandig
 • het uit eigen beweging ondernemen van acties en doen van voorstellen. Wacht niet af, neemt het voortouw, anticipeert, zoekt en ziet kansen, signaleert knelpunten en handelt hiernaar. Is in staat zelfstandig klussen van uiteenlopende aard op te pakken en aan te sturen
 • zoekt zelf naar oplossingen
 • laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen
 • heeft eigen netwerk
Resultaatgericht
 • is gericht op het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op te behalen doelstellingen en (meetbare) resultaten, ook bij tegenwerking, en houdt het overzicht
Politiek sensitief
 • heeft zicht op belangen en krachtenvelden binnen de organisatie
 • handelt naar signalen, wensen en verwachtingen van mensen
Nauwkeurig
 • is zorgvuldig en let op details, ook onder hoge tijdsdruk
 • werkt met ingewikkelde zaken en houdt het overzicht over details
 • herkent tekortkomingen van zichzelf en anderen en zorgt voor verbetering

© 2024 A&O Civiel Management