A&O is de expert op het gebied van Civiel Management Openbare Ruimte.

Omgevingsmanager

Functieprofiel

Onze A&O Omgevingsmanager civiele techniek heeft een aantoonbare affiniteit met het beheer van de openbare ruimte. Als omgevingsmanager houdt hij zich bezig binnen een breed taakveld binnen het civiele werkterrein zowel in de planfase als in de realisatiefase. Daarbij ligt het accent op de volgende werkzaamheden:
 • het uitvoeren van het omgevingsmanagement voor één of meerdere projecten in een stedelijke of politieke bestuurlijke gevoelige omgeving
 • het coachen on the job van interne medewerkers in het vakgebied
 • het ontwikkelen en managen van de omgevingstrategie voor projecten met complexe omgevingsopgaven op de thema’s infrastructuur, water, natuur, landschap en duurzaamheid
 • opstellen en uitvoeren Plan van Aanpak voor zowel verkennings- als realisatie fase
 • uitvragen, monitoren, beoordelen en bewaken van producten van ingenieursbureaus en aannemers
 • adviseren ten aanzien van planning en risicomanagement
 • functioneren als sparringpartner voor de collega's omgevingsmanagers in procesmatig, operationeel, inhoudelijk en administratief opzicht
 • samenwerken en begeleiden met andere collega’s omgevingsmanagers
 • verzorgen van de afstemming met betrokken in- en externe partijen
Opleiding, Werkervaring
 • onze A&O Omgevingsmanager heeft een civiel technische opleiding op Hbo-niveau
 • heeft minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van omgevingsmanagement
 • heeft minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met infrastructurele of civieltechnische projecten
 • heeft ervaring met een politieke-bestuurlijke organisatie
 • heeft een aantoonbare affiniteit met beheer openbare ruimte blijkend uit relevante werk ervaring
 • is VCA vol** gecertificeerd 
Onze A&O Omgevingsmanager civiele techniek bezit de hierna te noemen competenties:

Risicobewust

 • herkennen en erkennen van (onverwachte) hindernissen, gevaren en risico’s voor personen, organisaties en activiteiten in de organisatie en de markt
Communicatief
 • gesprekken verlopen efficiënt en duidelijk
 • past het taalgebruik aan op de situatie
 • kan goed luisteren, samenvatten en anticiperen
 • heeft een open houding, is een teamplayer
 • grijpt bij problemen tijdig in. Gaat, indien nodig, moeilijke gesprekken niet uit de weg
 • zorgt, indien nodig, voor tijdige terugkoppeling aan lokale overheden, provincie, rijkswaterstaat, bewoners, grondeigenaren, aannemers, beroepsorganisaties, belangengroepen en andere collega’s
Proactief en Zelfstandig
 • het uit eigen beweging ondernemen van acties en doen van voorstellen. Wacht niet af, neemt het voortouw, anticipeert, zoekt en ziet kansen, signaleert knelpunten en handelt hiernaar. Is in staat zelfstandig klussen van uiteenlopende aard op te pakken en aan te sturen
 • zoekt zelf naar oplossingen
 • laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen
 • heeft eigen netwerk, is omgevingsbewust
Resultaatgericht
 • is gericht op het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op te behalen doelstellingen en (meetbare) resultaten, ook bij tegenwerking, en houdt het overzicht
Politiek sensitief
 • heeft zicht op belangen en krachtenvelden binnen de organisatie
 • handelt naar signalen, wensen en verwachtingen van mensen

© 2024 A&O Civiel Management